article-detail-page
about-us
close
language Land

Resurser för buklägespositionering av patienter

Buklägespositionering av patienter med akut svårt andnödssyndrom (ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome) kan öka syresättningen och minska dödligheten, men behandlingsåtgärden är svår att genomföra manuellt. 

Stora prospektiva, randomiserade prövningar visar att behandling i bukläge ökade överlevnaden för patienter med ARDS eller hypoxemi

DATA FRÅN KLINISK STUDIE: ”Prone Positioning in Severe Acute Respiratory Distress Syndrome”. C Guerin et al. N Engl J Med 2013; 368: 2159–2169

  • Prospektiv randomiserad kontrollprövning med 466 patienter på flera inrättningar under en horisont på 28 dagar – och extrapolerat till 90 dagar
  • Alla rekryterade patienter uppvisade allvarlig ARDS:  PaO2:FiO2-förhållande <150 mm Hg, med FiO2 >= 0,6, PEEP >= 5 cm vatten och tidalvolym på 6 ml/kg för förväntad kroppsvikt
  • Sammanfattning av buklägesbehandling:  i genomsnitt 4+/-4 sessioner per patient, i genomsnitt 17+/-3 timmar per buklägessession

 


 

Bukläge kontra ryggläge gällande patientdödlighet

Dödligheten hos patienter i bukläge vid dag 28 var betydligt lägre (16 %) än för ryggläge (P<0,001)

diagram som visar Kaplan-Meier-kurva för patienter i bukläge och ryggläge

Kaplan-Meier-diagram över sannolikheten för överlevnad från randomisering till dag 90.

 


 

PaO2/FiO2 för bukläge kontra ryggläge

PaO2/FiO2-förhållandet förbättrades under sessioner med buklägesbehandling.

diagram som visar förbättring under buklägesbehandling

Medelvärden för PAO2/FiO2 (mm Hg) i buklägesgruppen under de första fem sessionerna (S1: n=170, S2: n=130, S3: n=99, S4: n=71, S5: n=51) (M1 = ryggläge strax före buklägespositionering; M2 = en timme efter buklägespositionering, M3 = slutet av buklägespositionering precis före återgång till ryggläge, M4 = 4 timmar efter rygglägespositionering)