service-detail-page
other
close
language Land

Hillroms villkor

Hillrom Company Inc.:s webbplatser tillverkas av Hill-Rom Co., Inc., som är ett helägt företag inom Hillrom Holdings (NYSE: HRC). Allt innehåll på Hillrom Co., Inc.:s webbplatser är upphovsrättsskyddat och omfattas av upphovsrättslagstiftning i USA och andra länder. Användare får endast kopiera, ladda ned eller skriva ut material som finns på Hillrom Co., Inc.:s webbplatser för eget icke-kommersiellt bruk. Kopiering, nedladdning, utskrift, vidaredistribution eller återpublicering av material som finns på en Hillrom Co., Inc.-webbplats för kommersiella ändamål är förbjudet utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Hillrom Co., Inc.

Information om elektronisk kommunikation

All kommunikation du skickar till webbplatser som tillhör Hillrom Co., Inc. eller dess dotterbolag eller närstående företag (Hillrom) via e-post är icke-konfidentiell och Hillrom Co., Inc. är inte skyldigt att avstå från att reproducera, publicera eller på annat sätt använda den på något sätt eller i något syfte. Det står Hillrom Co., Inc. fritt att använda innehållet i alla sådana meddelanden, inklusive förslag, idéer om innovationer, tekniker eller kunskaper som de innefattar i något syfte, inklusive men inte begränsat till utveckling, framställning och/eller marknadsföring av varor eller tjänster. Avsändaren av all kommunikation till Hillrom Co., Inc.:s webbplatser ansvarar för innehållet och informationen däri, inklusive dess sanningsenlighet och korrekthet.

Varumärkesinformation

Hillrom® är ett registrerat varumärke som tillhör Hillrom Services, Inc. Varumärken eller tjänstemärken som identifierar de produkter eller tjänster som beskrivs på någon av de ovan nämnda webbplatserna är varumärken eller tjänstemärken som tillhör Hillrom Services, Inc. Alla övriga varumärken eller tjänstemärken som hänvisas till tillhör respektive företag.

Hillroms standardgaranti

Om ni vill visa eller skriva ut Hillroms standardgaranti, se bifogad fil. Klicka här för att hämta filen.

Med kreditkort från Parts-Online och OnDemand

Via Hillroms webbplatser Parts-Online och OnDemand kan användare betala onlinebeställningar med kreditkort eller öppna Hillrom hyresfakturor. Om du väljer att betala med kreditkort slutför Hillrom betalningstransaktionen elektroniskt genom att använda kreditkortsnumret och förfallodatumet för transaktionen.  Hillrom använder TLS-teknik (Transport Layer Security) för att säkra den information som du överför till Hillrom och lagrar transaktionsresultaten för den betalning som behandlas. Hillrom hyr inte ut, säljer eller lämnar på annat sätt ut din kreditkortsinformation till tredje part för marknadsföring eller andra ändamål, förutom vad som krävs enligt lag eller i de syften som krävs för att slutföra transaktionen som du har begärt (till exempel genom att lämna ut dina kreditkortsuppgifter och inköpsbeloppet till utfärdande bank för betalning till Hillrom via en transaktionsprocess). Du kan kontakta Hillrom om du vill korrigera kontoinformation som du anser är felaktig.

Använda my.Hillrom.com

Friskrivning från garanti avseende serviceinformation.

Rapporter som utarbetats för kundens användning innehåller information om tjänster som utförts av Hill-Rom på kundens utrustning i enlighet med tillämpligt serviceavtal. Hillrom gör alla rimliga åtgärder för att verifiera serviceinformationen. Information om månadsrapporter anses inte vara verifierad förrän den 15:e dagen i efterföljande månad.

Garantifriskrivning

Informationen på Hillrom Co., Inc.:s webbplatser tillhandahålls i befintligt skick utan några garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Hillrom Co., Inc. gör inga utfästelser eller garantier om att åtkomst till webbplatserna kommer att vara tillgänglig kontinuerligt eller i tid, utan avbrott eller utan fel. Hillrom Co., Inc. eller dess närstående företag, divisioner, dotterbolag eller deras respektive tjänstemän, direktörer eller anställda ska under inga omständigheter hållas ansvariga för några tillfälliga skador eller direkta eller indirekta följdskador, även om de informeras i förväg om risken för sådana skador. Hillrom Co., Inc. har inte granskat riktigheten i innehållet på någon webbplats som är länkad till en Hillrom Co., Inc.-webbplats. Inget godkännande av webbplatser som är länkade till en Hillrom Co., Inc.-webbplats görs, varken uttryckligt eller underförstått. Användningen av sådana länkar sker på egen risk. Hillrom Co. Inc. webbplatser innehåller information om produkter som kan vara tillgängliga utanför ursprungslandet eller som kan finnas tillgängliga under andra handelsnamn eller varumärken. Ingenting på Hillrom Co. Inc. webbplatser ska tolkas som ett erbjudande om att sälja en produkt eller tjänst till en viss kund eller inom någon särskild jurisdiktion. Hillrom Co., Inc. förbehåller sig rätten att acceptera eller avvisa erbjudanden om att köpa produkter eller tjänster. Material som presenteras på Hillrom Co. Inc.:s webbplatser är endast avsett för allmän information. Kontakta en representant för Hillrom Co., Inc. för att få mer information om de produkter och tjänster som beskrivs.