base-form-page
about-us
close
language Land

Etik och efterlevnad

Policyer, koder och redogörande

Alla medarbetare på Hillrom, både deltidsanställda och heltidsanställda, måste uppfylla utbildningskraven gällande den globala uppförandekoden och antikorruption varje år.

Global uppförandekod

Denna kod – och andra relevanta policyer och procedurer – gäller för alla som är anställda av Hillrom och dess globala företagsfamilj. Ladda ned Hillroms globala uppförandekod.

Global antikorruptionspolicy

Hillrom arbetar strikt i enlighet med alla tillämpliga antikorruptionslagar. Vår egen globala antikorruptionspolicy gäller även för alla medarbetare på Hillrom och medarbetare hos våra dotterbolag, leverantörer, distributörer och andra globala partner. Ladda ned Hillroms globala antikorruptionspolicy.

Den globala uppförandekoden för tredje part

Detta beskriver våra krav på distributörer, leverantörer, affärspartner och andra tredje parter som utför registrering, marknadsföring, försäljning och leveranser av Hillroms produkter eller på annat sätt samverkar med statligt anställda eller med vårdgivare för vår räkning. Ladda ned Hillroms globala uppförandekod för tredje part

Samverkan med vårdgivare

Denna globala policy anger specifika riktlinjer för medarbetare gällande godtagbara rutiner för marknadsföring till och samverkan med vårdgivare. Hillroms policy är förenlig med bestämmelserna i AdvaMed:s etiska kod om samverkan med hälso- och sjukvårdspersonal, som utges av Advanced Medical Technology Association

Rapportering

Vi uppmuntrar och förväntar oss att medarbetare rapporterar sina misstankar eller lämnar in en anmälan om de i god tro anser att en överträdelse av lag, förordning, annan juridisk skyldighet, policy eller procedur kan inträffa eller har inträffat, eller om de har frågor eller misstanke om något annat rapporterbart ärende som definieras ovan. Alla medarbetare, arbetare, entreprenörer eller andra personer som i god tro tar upp ett ärende eller en fråga om affärspraxis eller bristande efterlevnad av lag, förordning eller företagets policy och rutiner ska skyddas från repressalier. 

Förbud mot repressalier

Medarbetare på Hillrom som i strid med företagets policy ägnar sig åt repressalier eller hot ska bli föremål för disciplinära åtgärder, upp till och inklusive uppsägning. Om någon person anser att han eller hon har utsatts för repressalier efter att ha rapporterat eller deltagit i en utredning ska han eller hon omedelbart rapportera sådana potentiella repressalier till Compliance Office eller Compliance Helpline för utredning.

Det rekommenderas att medarbetare och andra intressenter tar upp en efterlevnadsfråga eller ställer en fråga via någon av följande kanaler:

 • Chefen – i de flesta fallen är din chef bäst lämpad att ta itu med frågor och problem.
 • HR – för anställnings- eller personalrelaterade frågor, till exempel potentiell diskriminering eller trakasserier från överordnad
 • Juridiska avdelningen – gällande lagar och förordningar som rör Hillroms verksamhet
 • Ekonomiavdelningen – för ekonomi- eller redovisningsfrågor
 • Global Compliance Office – skicka e-post direkt via GlobalComplianceOffice@hillrom.com.  
 • Compliance Helpline – det här är ett verktyg för rapportering av verkliga eller potentiella oegentligheter. Det är tillgängligt dygnet runt, alla dagar i veckan, med översättare till hands. Där så är tillåtet enligt lokal lagstiftning går det att lämna rapporter anonymt. All information som tas emot via Compliance Helpline hålls konfidentiell i den utsträckning som är möjlig och tillåten enligt lag. Det finns två sätt att skicka en rapport till Compliance Helpline:
  • Skicka en rapport online genom att logga in på http://www.hillrom.EthicsPoint.com
  • Ring den avgiftsfria Compliance Helpline på (866) 433-8442 (finns på flera språk)

Svar på dina frågor om efterlevnad är högsta prioritet, och vi tar dessa frågor på största allvar. Vi utreder omedelbart ärendet och vidtar, om så är lämpligt, disciplinära åtgärder samt inför rutiner i syfte att korrigera och förhindra liknande beteende.

Hillroms hjälplinje och policy för visselblåsare förmedlas regelbundet till medarbetare under hela året via flera plattformar, inklusive men inte begränsat till följande:  

 • Affischer om hjälplinjen finns på alla fysiska platser
 • Kommunikation från ledningen
 • Videor
 • Onlineutbildning
 • Live-utbildningssessioner
 • Den årliga efterlevnadsveckan

Det globala efterlevnadsprogrammet

Vi har skapat och implementerat ett omfattande globalt efterlevnadsprogram som utformats för att hjälpa till att upprätthålla högsta professionella och etiska standarder. Hillrom Chief Compliance Officer, en medlem i vår ledningsgrupp (ELT, Executive Leadership Team) och avdelningen för global efterlevnad ger medarbetare tydlig vägledning och utbildning så att de på ett lämpligt sätt kan navigera i dagens allt mer komplexa vårdmiljö. Alla heltids- och deltidsanställda måste genomgå den årliga utbildningen om den globala uppförandekoden och antikorruptionspolicyn.

Programadministration

Vårt globala efterlevnadskontor – som stöds av avdelningen interna granskningar, den juridiska avdelningen och HR, granskar hela Hillrom-organisationen i syfte att utvärdera efterlevnaden av vår uppförandekod, vår antikorruptionspolicy och andra relevanta policyer. Proaktiva efterlevnadsutvärderingar och -granskningar utförs regelbundet med hjälp av en riskbaserad metod för att fastställa alla regioner och länder som behöver granskas.  

Dessutom utför avdelningen för global efterlevnad integritetsutvärderingar av tredje part som arbetar för Hillroms räkning och förväntas samordna med icke-amerikanska myndighetsanställda eller vårdgivare. Hillrom kontrollerar automatiskt tredje part mot globala databaser och offentligt exponerade personer, sanktioner och embargolistor varje månad. Våra strategiska distributörer måste årligen genomgå Hillroms efterlevnadsutbildning för distributörer och återcertifiera sig för goda affärsmetoder.

Tillsyn

Vår kommitté för global efterlevnad träffas kvartalsvis och består av högre chefer i företaget (inklusive VD) samt regionala efterlevnadskommittéer. Avdelningen för global efterlevnad har ett specifikt ansvar för tillsyn av efterlevnadsprogram och tillhandahåller regelbundna rapporter till styrelsens revisionskommitté. I sin tur deltar Chief Compliance Officer vid ELT-möten där företagsstrategi och riktning fastställs.

Hillrom utför inte djurtester och lägger inte ut djurtester på entreprenad hos tredje part, genomför inte kliniska prövningar och lägger inte ut sådana prövningar på entreprenad hos tredje part.